CGI |عصر صنعت سبز کاسپین

مدیریت یکپارچه پسماند در CGI

سیستم مدیریت یکپارچه پسماند ارائه شده توسط CGI شامل یک برنامه ریزی منسجم و هدفمند برای کلیه مشتریان از ابتدای تولید تا دفع نهایی پسماند خواهد بود