مدیریت پسماند

  • معرفی گرایش تخصصی آب و فاضلاب

    گرایش آب و فاضلاب با مفاهیم پایه ای مانند شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب شروع شده و بعد از شناخت این بخش به شناسایی فرآیند های تصفیه آب و فاضلاب شهری و صنعتی می پردازد.

طب کار

سلامت روان

  • content

    در گرایش آلودگی هوا کلیه مطالب مربوط به این حوزه از جمله بررسی منابع ایجاد آلودگی، بررسی هواشناسی آلودگی هوا و انتقال و انتشار این آلودگی با توجه  به شرایط جوی و ... مورد بحث واقع می شود.

Technology

آرشیو

;