فرآیندهاي پردازش بیولوژیکی و حرارتی پسماند

Technology
پردازش بیولوژیکی شامل فرآیندهایی طبیعی است که در آنها میکروارگانیسمها، اجزاي تجزیه پذیر پسماند را تجزیه میکنند.

پردازش بیولوژیکی

پردازش بیولوژیکی شامل فرآیندهایی طبیعی است که در آنها میکروارگانیسمها، اجزاي تجزیه پذیر پسماند را تجزیه میکنند. برخی از این میکروارگانیسم ها براي متابولیسم هایشان نیاز به اکسیژن دارند (هوازي) و منجر به تولید کربن دياکسید و بخار آب میشود، که معمولاً براي تولید کمپوست استفاده میشود و برخی دیگر نیز نیاز به اکسیژن ندارند (بیهوازي) و منجر به تولید کربن دياکسید و متانمیگردد و عمدتاً براي تولید بیوگاز استفاده میشود.

کمپوست باغچهاي، سادهترین شکل فرآیند بیولوژیکی است؛ و عموماً در شهرها ترجیح داده میشودکه این دسته از پسماند به کارخانههاي تولید کمپوست منتقل شود، همچنین در این روش با اندکی مراقبت و هوادهی، پسماند میوهها و سبزیجات، کشتارگاه ها، صنایع فرآوري گوشت، صنایع لبنی، صنایع کاغذ، شکر، چرم، پشم و پارچه و... تبدیل به کمپوست میشود. با این ترتیب تقریباً تمام مواد آلی میتوانند مورد پردازش بیولوژیکی قرار بگیرند. از سوي دیگر پسماند خانگی نیز معمولاً غنی از مواد آلیاست و در عین حال بخشی از پسماند خانگی حاوي درصد بالایی از رطوبت و مواد فسادپذیر نیز میباشد.

امروزه در بسیاري از شهرهاي مناطق اروپاي جنوبی مانند اسپانیا، پرتغال، فرانسه و ایتالیا این روش کاربرد گستردهاي دارد که علت اصلی آن درصد بالاتر مواد آلی در پسماند شهري این کشورهاست. در مقابل در اروپاي شمالی، ایالات امریکا ( 262 واحد، سوئد 140 واحد) به علت نسبت پایین مواد آلی در پسماند شهري، بیشتر ترجیح داده میشود که از پسماند آلی تفکیکشده و پسماند صنایع استفاده شود. با توجه به این شرایط کمپوست تولیدشده از این فرآیندها، حداقل براي سه کاربرد میتواند استفاده شود: 

۱- قوام بخشیدن به خاك: افزودن مواد آلی به خاك کشاورزي

۲- تولید کود: که بستگی به محتویات مغذي آن براي گیاهان و همچنین مقدار نیترات و فسفات آن دارد.

۳- استفاده از کمپوست براي جلوگیري از تلفات آب ناشی از تبخیر و بهبود رشد دانه ها

 

پردازش حرارتی

در این فرآیندها پسماند به یکی از حالتهاي گاز، مایع یا جامد، تحت واکنشهاي گرماگیر یا گرماده قرار گرفته و از انرژي آزادشده از خود فرآیند یا از محصولات آن، استفاده میشود. پردازش حرارتی پسماند چهار فایده میتواند داشته باشد:

۱- کاهش حجم پسماند: با توجه به ترکیب پسماند، در این نوع پردازش حجم پسماند را تا حدود ۹۰ درصد به طور میانگین و وزن آن معمولاً 70 تا 75 درصد کاهش مییابد.

۲- پایدارسازي پسماند: خاکستر ناشی از این فرآیندها به طور قابل توجهی پایدارتر از پسماند شهري است، که علت اصلی آن اکسیداسیون مواد آلی آن میباشد.

۳- بازیافت انرژي: انرژي آزادشده از این فرآیندها میتواند براي تولید برق یا سایر کاربردها استفاده شود.

۴- استریلیزه کردن پسماند: این ویژگی در مدیریت پسماندهاي بیمارستانی بالاترین اولویت را دارد.ورود پاتوژنها به سیستم جمع آوري و محلهاي دفن قطعاً مشکل زا خواهد بود

روشهاي اصلی پردازش حرارتی عبارت است از: توده سوزي ، پیرولیز  و گازسازي . تفاوت عمدهي میان آنها در هواي مصرف شده در طول فرآیند در این روش میباشد. در توده سوزي هواي موجود در اتاقک احتراق بیش از هواي لازم (شرایط استوکیومتري) و در گازسازي تقریباً برابر با مقدار استوکیومتري است و در پیرولیز فرآیند در غیاب هوا انجام میشود. مقدار انرژي دریافت شده از هرکدام از روشها و ورودي و خروجی آنها نیز معمولاً متفاوت است، البته لازم است دستگاه هاي کنترل آلودگی هوا به بهترین نحو ممکن و با بالاترین فناوري در این واحدها استفاده شود تا خطرات زیست محیطی آن به حداقل برسد و تدوین استاندارد براي میزان مجاز انتشار گاز از این واحدها نیز امري ضروري است.

مطالب مشابه که شاید علاقمند باشید مطالعه کنید

آرشیو

;