دفن پسماند در زمین

Technology
روش دفن در زمین به جهت ارزانتر بودن، آسانترین گزینهي دفع پسماند به نظر میرسد،لیکن با وجود افزایش قیمت زمینها و فشارهاي زیست محیطی تمایل به استفاده از روشهاي دیگر هر روز بیشتر میشود.

روش دفن در زمین به جهت ارزانتر بودن، آسانترین گزینهي دفع پسماند به نظر میرسد،لیکن با وجود افزایش قیمت زمینها و فشارهاي زیست محیطی تمایل به استفاده از روشهاي دیگر هر روز بیشتر میشود. از سوي دیگر به دلیل عدم انهدام کامل این روش یک نوع پردازشمحسوب میگردد.

 

اهداف دفن پسماند در زمین

هدف اصلی از دفن در زمین، دفع طولانی مدت و ایمن پسماند، هم از نظر بهداشتی و هم از نظر زیست محیطی میباشد. به همین جهت به این فرآیند، دفن بهداشتی نیز میگویند، البته لازم است در طی این فرآیند به دلیل داشتن گاز و شیرابه، خروجیها تا حد ممکن کنترل و تصفیه شوند؛ زیرا که سالانه چیزي در حدود 730 میلیارد متر مکعب گاز ( 1999 ) از محلهاي دفن پسماند شهري در سراسر جهان منتشر میشود، که انرژي آن معادل 345 میلیون تن نفت است و در نتیجه موجب آلودگی محیط زیست می شود.

 

مکانیابی محل دفن پسماند

با توجه به محدودیت زمین دفن موجود در نواحی شهري، پیدا کردن مکانی مناسب امر مشکلی است. علاوه بر این در سطح محلی این موضوع مشکلاتی نظیر ترافیک، سروصدا، بوي زننده، انتقال مواد باوزش باد و آلودگی آبهاي زیرزمینی را به وجود میآورد. برخی از مهمترین مواردي که در مکان یابی محل دفن پسماند باید در نظر گرفته شود در جدول زیر آمده است:

ملاحظات

توضیحات

مسافت حمل ونقل

حداقل مسافت حملونقل مطلوب است

میزان دسترسی

دسترسی آسان به زمین و سایت

وضعیت خاك و توپوگرافی

خاك محلی مناسب براي استفاده به عنوان پوشش روزانه

شرایط آب و هوایی

میانگین بارندگی، سیل، میانگین دما

هیدرولوژي آبهاي سطحی

سیستم مدیریت آبهاي سطحی

شرایط زمینشناسی و هیدرولوژیک

حفاظت از آبهاي زیرزمینی

الگوهاي موجود کاربرد زمین

امنیت سایت

شرایط زیست محیطی منطقه

سیستم مدیریت شیرابه و گاز

کاربردهاي احتمالی سایت تکمیل شده

کاربرد زمین در آینده

نگرش عمومی نسبت به سایت

مشاوره و نظرسنجی از مردم

 

پسماند ورودي به محل دفن

از بارزترین معیارهاي مکانیابی، طراحی و اجراي یک محل دفن پسماند، کیفیت و کمیت پسماند ورودي است. از این رو محدود کردن نوع پسماند ورودي میتواند موجب تولید مقادیر کمتري از گاز و شیرابه شود. بر این اساس در برخی کشورها (آلمان، ...) امکان دفن پسماند شهري مخلوط و پردازش نشده وجود ندارد؛ و بر اساس آن دستورالعمل تهیه نمودهاند (اتحادیه اروپا).

 

مطالب مشابه که شاید علاقمند باشید مطالعه کنید

آرشیو

;