دسته بندی کلی پسماند

Technology
پسماندها به پنجگروه پسماندهای عادي، پسماندهاي پزشکي(بيمارستاني)، پسماندهای ويژه، پسماندهاي کشاورزي و پسماندهای صنعتي تقسيم می شوند.

پسماندها به پنج گروه پسماندهای عادي، پسماندهاي پزشکي(بيمارستاني)، پسماندهای ويژه، پسماندهاي کشاورزي و پسماندهای صنعتي تقسيم می شوند.

پسماندهاي عادي:

به كليه پسماندهايي گفته می شود كه به صورت معمول از فعالیت های روزمره انسان ها در شهرها، روستاها و خارج از آ نها توليد می شود، از قبيل پسماندهای خانگي و نخاله های ساختماني.

پسماندهاي پزشكي (بيمارستاني):

به كليه پسماندهاي عفوني و زيان آور ناشي از بیمارستان ها، مراكز بهداشتي، درماني، آزمایشگاه های تشخيص طبي و ساير مراكز مشابه گفته می شود. ساير پسماندهاي خطرناك بيمارستاني نظير پسماندهای پرتو زا، از شمول اين تعريف خارج است.

پسماندهاي ويژه :

به كليه پسماندهايي گفته میشود كه به دليل بالا بودن حداقل يكي از خواص خطرناك، از قبيل سمیت، بيماري زايي، قابليت انفجار يا اشتعال، خورندگي و مشابه آن به مراقبت ويژه نياز داشته باشد و آن دسته از پسماندهاي پزشكي و نيز بخشي از پسماندهاي عادي، صنعتي، كشاورزي كه نياز به مديريت خاص دارند، جزو پسماندهاي ويژه محسوب می شوند.

پسماندهاي كشاورزي:

به پسماندهاي ناشی از فعالیت های توليدي در بخش كشاورزي گفته می شود از قبيل فضولات، لاشه حيوانات (دام، طيور و آبزيان) محصولات كشاورزي فاسد يا غيرقابل مصرف.

پسماندهاي صنعتي :

به كليه پسماندهاي ناشی از فعالی تهای صنعتي و معدني و پسماندهاي پالايشگاهي، صنايع گاز، نفت و پتروشيمي و نيروگاهي و امثال آن گفته می شود از قبيل براده ها، سرريزها و لجن های صنعتي.

مطالب مشابه که شاید علاقمند باشید مطالعه کنید

آرشیو

;