CGI |عصر صنعت سبز کاسپین

مدیریت پسماندهای دارویی

CGI |عصر صنعت سبز کاسپین

مدیریت پسماندهای دارویی

مدیریت پسماند داروهای تاریخ مصرف گذشته، یکی از دغدغه های اصلی کارخانجات داروسازی و سازمان های نظارتی می باشد. ما در شرکت CGI می توانیم با استفاده از خدمات حمل و نقل ایمن، فرآیند خردایش، تثبیت و جامدسازی، پیرولیز و یا دفن مهندسی در کمترین زمان ممکن این خدمات را به مشتریان خود ارائه نماییم.

مدیریت پسماند داروهای تاریخ مصرف گذشته، یکی از دغدغه های اصلی کارخانجات داروسازی و سازمان های نظارتی می باشد. مهمترین موضوع در خصوص این نوع پسماندها، خارج نمودن داروهای تاریخ گذسته از چرخه مصرف در کمترین زمان ممکن و در مرحله بعد، دفع اصولی آن می باشد. در این راستا، ما در شرکت CGI می توانیم با استفاده از خدمات حمل و نقل ایمن، فرآیند خردایش، تثبیت و جامدسازی، پیرولیز و یا دفن مهندسی در کمترین زمان ممکن این خدمات را به مشتریان خود ارائه نماییم. سرعت انجام و کاهش مؤثر هزینه ها به همراه دفع ایمن، مزیت ما در ارائه خدمات به شرکت های داروسازی و دارندگان پسماندهای دارویی و تاریخ مصرف گذشته می باشد.