CGI |عصر صنعت سبز کاسپین

آقای مهندس احمد رضا زاده

CGI |عصر صنعت سبز کاسپین

آقای مهندس احمد رضا زاده

دانش تخصصی، استفاده از آخرین فناوری روز دنیا و بکارگیری نیروهای نخبه از ویژگی های منحصربفرد صنعت سبز کاسپین می باشد.