CGI |عصر صنعت سبز کاسپین

آقای مهندس هرمز محمودی راد

CGI |عصر صنعت سبز کاسپین

آقای مهندس هرمز محمودی راد

این شرکت با توجه ویژه به محیط زیست و بکارگیری دانش روز در تلاش است از هرگونه تخریب و آلودگی زیست محیطی ناشی از تولیدات صنعتی بکاهد.