CGI |عصر صنعت سبز کاسپین

CGI پیشرو در اجرای صحیح قانون مدیریت پسماند

CGI |عصر صنعت سبز کاسپین

CGI پیشرو در اجرای صحیح قانون مدیریت پسماند

شرکت CGI به عنوان شرکتی پرچم دار در مفهوم مدیریت پسماند در کشور و تسلط به اجرای صحیح قانون مدیریت پسماند، امکان ارائه یک چارچوب ساختاری قانونی و مدون برای مشتریان را فراهم می ­نماید و متخصصان این شرکت می توانند در بروز رسانی و همگام سازی با سیر قانونی مدیریت پسماند در کشور مشتریان را یاری نمایند.