CGI |عصر صنعت سبز کاسپین

شناسایی و طبقه بندی پسماند صنعتی

CGI |عصر صنعت سبز کاسپین

شناسایی و طبقه بندی پسماند صنعتی

شناسایی و طبقه بندی پسماندهای تولیدی در یک واحد صنعتی، اولین گام در فرآیند مدیریت یکپارچه پسماند است که توسط CGI ارائه می گردد. شناسایی صحیح و ارائه برنامه مدون برای پسماندها در یک پروسه اعم از تولید، پردازش، بازیافت و... از یک سو باعث کاهش هزینه های مدیریت پسماند شده و از سوی دیگر باعث اعمال الزامات قانونی در واحد صنعتی خواهد شد. متخصصان CGI آمادگی شناسایی و طبقه بندی پسماندهای واحدهای صنعتی مشتریان را بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی خواهند داشت.

شناسایی و طبقه ­بندی پسماندهای تولیدی در یک واحد صنعتی، اولین گام در فرآیند مدیریت یکپارچه پسماند است که توسط CGI ارائه می­­گردد. شناسایی صحیح و ارائه برنامه مدون برای پسماندها در یک پروسه اعم از تولید، پردازش، بازیافت و... از یک سو باعث کاهش هزینه­ های مدیریت پسماند شده و از سوی دیگر باعث اعمال الزامات قانونی در واحد صنعتی خواهد شد. متخصصان CGI آمادگی شناسایی و طبقه بندی پسماندهای واحدهای صنعتی مشتریان را بر اساس استانداردهای ملی و بین­المللی خواهند داشت.

پیشنهاد CGI برای مشتریان:

  •  + شناسایی پسماند­های تولیدی در واحدهای صنعتی
  •  + ارائه برنامه مدون برای مدیریت انواع پسماندها 
  •  ­+ طبقه بندی پسماندها بر اساس گزینه دفع
  •  + ارائه خدمات منحصراً برای مشتریان CGI

مزایای مشتریان:

  •  + رعایت الزامات قانونی
  •  + کاهش قابل توجه در هزینه های مربوط به مدیریت پسماندها
  •  + ایجاد سیستمی مبتنی بر ملاحظات زیست­ محیطی و سلامت کارکنان
  •  + انجام رایگان فرآیند شناسایی و طبقه بندی
  •  + قابلیت ارائه گزارش خوداظهاری پسماند به محیط زیست