CGI |عصر صنعت سبز کاسپین

مدیریت انواع پسماند لامپ

CGI |عصر صنعت سبز کاسپین

مدیریت انواع پسماند لامپ

امروزه استفاده از لامپ های فلئورسنت کم مصرف به جای لامپ های رشته ای برای تولید روشنایی به دلیل کاهش مصرف انرژی بسیار متداول شده است. بخار جیوه موجود در این لامپ ها به راحتی پس از شکسته شدن در هوا منتشر می شوند. دستگاه مورد استفاده توسط CGI قادر به امحاء اصولی مقادیر بالای انواع لامپ فلئورسنت با رعایت نکات ایمنی و استانداردهای سلامت، ایمنی و محیط زیست، می باشد.

امروزه استفاده از لامپ های فلئورسنت کم مصرف به جای لامپ های رشته ای برای تولید روشنایی به دلیل کاهش مصرف انرژی (بین 20 تا 30 درصد کاهش برق مصرفی نسبت به لامپ های رشته ای)، عمر مفید بیشتر (بین 8 تا 10 برابر نسبت به لامپ های رشته ای)، بسیار متداول شده است. ورود تکنولوژی استفاده از لامپ های کم مصرف در محیط منازل، کار و مراکز گسترده صنعتی بدون آموزش های لازم صورت گرفته است و مکانیزم موجود و نیز خطرات بالقوه این لامپ ها برای استفاده کنندگان به طور قابل قبولی تشریح نشده است. بخار جیوه موجود در این لامپ ها به راحتی پس از شکسته شدن در هوا منتشر می شوند.

دستگاه مورد استفاده توسط CGI  قادر به امحاء اصولی مقادیر بالای انواع لامپ فلئورسنت با رعایت نکات ایمنی و استانداردهای سلامت، ایمنی و محیط زیست، می باشد که امید است با بهبود نگرش جامعه و پذیرش اثرات سوء این لامپ ها بتوان کلیه لامپ های کم مصرف غیر قابل استفاده را از سطح جامعه حذف کرد و در سایت دفع پسماند بصورت اصولی امحاء نمود. البته برای کاهش خطرات حمل نقل این لامپ ها نیز مخازن و جعبه هایی طراحی شده است که به بهترین نحو ممکن این مواد را به سایت دفع پسماند منتقل می نماید. در آینده نزدیک برای مشتریان بزرگ عملیات امحای لامپ ها در محل مشتریان با استفاده از سیستم موبایل انجام خواهد گرفت. 

پیشنهاد CGI برای مشتریان:

  • + امحاء کلیه لامپ های رشته ای 
  • + امحاء لامپ های فلئورسنت
  • + امحاء لامپ های LED 
  • + امحاء کلیه لامپ های هالوژنه

ضرورت امحای لامپ های فلئورسنت:

  • + این لوازم حاوی عنصر سرطان زا و سمی جیوه است و جزء دسته پسماندهای خطرناک به شمار می آید.
  • + برنامه مدون و سازمان یافته ای جهت جمع‌آوري و دفع لامپ كم‌ مصرف اجرایی نشده است.
  • + با دفن معمولی لامپ های کم مصرف در لندفیل های شهری، جيوه موجود در آنها ابتدا خاك، سپس از طريق شيرابه به آب‌هاي زيرزميني منتقل و با مصرف آب يا گياه محیط زیست را آلوده و سپس بر محیط انسانی نیز اثر می گذارد.