CGI |عصر صنعت سبز کاسپین

حمل و نقل پسماند پزشکی

CGI |عصر صنعت سبز کاسپین

حمل و نقل پسماند پزشکی

جمع آوری و حمل و نقل از اجزای پیچیده و پرهزینه سیستم مدیریت پسماند است. CGI با رعایت استانداردهای موجود، سیستم حمل و نقل اختصاصی پسماندهای پزشکی را در کشور راه اندازی نموده، که برای جمع آوری و انتقال پسماند های پزشکی مورد استفاده قرار می ­گیرد.

جمع آوری و حمل و نقل از اجزای پیچیده و پرهزینه سیستم مدیریت پسماند است. از آنجایی که تجهیز سیستم حمل و نقل پسماندهای مراکز بهداشتی و درمانی منطبق با آیئن نامه ضوابط پسماندهای پزشکی یکی از ضروریات در حیطه بهداشت و سلامتی می ­باشد، CGI با رعایت استانداردهای موجود، سیستم حمل و نقل اختصاصی پسماندهای پزشکی را در کشور راه اندازی نموده، که برای جمع آوری و انتقال پسماند های پزشکی مورد استفاده قرار می ­گیرد. از جمله مهمترین اصول در حمل پسماندهای ویژه عدم حمل سایر مواد و محصولات است که سبب می ­شود هزینه حمل و نقل بعضاً تا چندین برابر افزایش یابد. در سیستم حمل و نقل اختصاصی CGI پس از اتمام جمع آوری پسماند خودروی حمل پسماند با نظارت کارشناس شرکت پلمپ شده و تحت مقررات موجود به سایت مدیریت پسماند منتقل می شود.

ما آمادگی داریم در CGI مدیریت انواع پسماندهای بیمارستانی شامل پسماندهای عفونی و دارویی- شیمیایی را بر عهده بگیریم. در فاز اول و از سال 1394 مدیریت پسماندهای دارویی- شیمیایی در این شرکت آغاز و در فاز دوم از سال 1396، مدیریت پسماندهای عفونی نیز شروع به کار نموده و در حال انجام است.

مزایای مشتریان:

  • جمع آوری و  حمل و نقل پسماند توسط شرکت CGI 
  • + پلمپ اختصاصی شرکت جهت حصول اطمینان مشتریان
  • + توزین پسماندها موقع پذیرش پسماند