CGI |عصر صنعت سبز کاسپین

انبارش موقت پسماند صنعتی

CGI |عصر صنعت سبز کاسپین

انبارش موقت پسماند صنعتی

نگهداري موقت پسماندها در يك مركز مدیریت یکپارچه پسماند، جهت تصمیم ¬گیری در مورد نوع پروسه مورد نظر و متناسب با آن، شرایط خاصی را نیاز خواهد داشت. با توجه به اینکه برخی گروه های پسماند دارای شرایط خاص نگهداری حتی به صورت کوتاه مدت هستند، لذا CGI به منظور حل این مشکل، دو سایت انبارش موقت سرپوشیده و روباز را در محل سایت مدیریت یکپارچه پسماند با طراحی ویژه در نظر گرفته است.

نگهداري موقت پسماندها در يك مركز مدیریت یکپارچه پسماند، جهت تصمیم ­گیری در مورد نوع پروسه مورد نظر و متناسب با آن، شرایط خاصی را نیاز خواهد داشت. پسماندهای مختلف شامل انواع ترکیبات، قبل ازعملیات تصفيه، بی­ خطرسازی و دفع در محل هاي مجزا نگهداری می شوند.  با توجه به اینکه برخی گروه های پسماند دارای شرایط خاص نگهداری حتی به صورت کوتاه مدت هستند، لذا CGI به منظور حل این مشکل، دو سایت انبارش موقت سرپوشیده و روباز را در محل سایت مدیریت یکپارچه پسماند با طراحی ویژه در نظر گرفته است.  

انبارش موقت سر پوشیده:

  • + برخی از سموم سنواتی فاسد شده، مواد روغني و حلال هاي فرار كه نگهداری آن ها در فضای آزاد و در مجاورت نور خورشید باعث ایجاد خطرات و حوادث مختلف می گردند، باید در یک محوطه سرپوشیده نگهداری شوند. از سویی پسماندهای دارویی نیز نیازمند کنترل ویژه می باشند. ما می توانیم در حداقل زمان پسماندهای صنعتی و ویژه پذیرش و در سایت CGI  نگهداری و مدیریت نماییم.

انبارش موقت رو باز:

  • + در این نوع انبارش، پسماندهای با درجه خطرناکی پایین ­تر نگهداری می­شوند. موادی در فضای باز نگهداری می­شوند که تابش نور خورشید و تغییرات دما باعث واکنش­پذیری آنها نگردد. محل دپوی موقت به گونه­ای طراحی و اجرا شده است که میزان انتشار آلاینده ها و اثرات ناشی از آن به واحدهای مجاور به حداقل ممکن برسد. محدوده محل نگهداری موقت با حصار مناسب محصور شده و به سیستم زهکشی، کف سازی بتنی و وسایل آتش نشانی مناسب و ادوات کمک های اولیه مجهز می باشد. پذیرش پسماند در انبارش موقت روباز می تواند علاوه بر جلوگیری از انبارش غیر مجاز پسماند در محل تولید کننده، تعیین تکلیف نهایی پسماندها را برای ما آسان تر نماید.