CGI |عصر صنعت سبز کاسپین

شناسایی و طبقه بندی

CGI |عصر صنعت سبز کاسپین

شناسایی و طبقه بندی

شناسایی و طبقه بندی پسماندهای تولیدی در یک واحد صنعتی، اولین گام در فرآیند مدیریت یکپارچه پسماند است که توسط CGI ارائه می گردد. شناسایی صحیح و ارائه برنامه مدون برای پسماندها در یک پروسه اعم از تولید، پردازش، بازیافت و... از یک سو باعث کاهش هزینه های مدیریت پسماند شده و از سوی دیگر باعث اعمال الزامات قانونی در واحد صنعتی خواهد شد. متخصصان CGI آمادگی شناسایی و طبقه بندی پسماندهای واحدهای صنعتی مشتریان را بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی خواهند داشت.

شناسایی و طبقه ­بندی پسماندهای تولیدی در یک واحد صنعتی، اولین گام در فرآیند مدیریت یکپارچه پسماند است که توسط CGI ارائه می ­گردد. شناسایی صحیح و ارائه برنامه مدون برای پسماندها در یک پروسه اعم از تولید، پردازش، بازیافت و... از یک سو باعث کاهش هزینه­ های مدیریت پسماند شده و از سوی دیگر باعث اعمال الزامات قانونی در واحد صنعتی خواهد شد. متخصصان CGI آمادگی شناسایی و طبقه بندی پسماند های واحدهای صنعتی مشتریان بر اساس استانداردهای بین المللی (MSDS, Basel ,...) و شناسه ملی پسماند را خواهند داشت.

پیشنهاد CGI برای مشتریان:

  • شناسایی پسماند­های تولیدی در واحدهای صنعتی
  • + ارائه برنامه مدون برای مدیریت انواع پسماندها 
  • + ­پسماندها بر اساس گزینه دفع
  • ارائه خدمات منحصراً برای مشتریان CGI

مزایای مشتریان:

  • + رعایت الزامات قانونی
  • کاهش قابل توجه در هزینه های مربوطه
  • ایجاد سیستمی مبتنی بر ملاحظات زیست­ محیطی و سلامت کارکنان
  • انجام رایگان فرآیند شناسایی و طبقه بندی
  • قابلیت ارائه گزارش خوداظهاری پسماند به محیط زیست