CGI |عصر صنعت سبز کاسپین

ایستگاه سبز پسماند صنعتی

CGI |عصر صنعت سبز کاسپین

ایستگاه سبز پسماند صنعتی

ایستگاه سبز پسماند

ما در CGI، برنامه ویژه ای جهت نگهدار ی موقت پسماندها در محل تولید کننده پسماند اعم از پسماندهای صنعتی و ویژه، دارویی- شیمیایی و عفونی خواهیم داشت. در این خصوص ما برای مشتریان خود طرح خاصی را جهت نگهداری پسماند تا انجام برنامه جمع آوری با رعایت تمام نکات HSE و سلامت افراد در محل تولید پسماند خواهیم داشت. این طرح که بصوت انحصاری توسط CGI اجرا شده و تحت عنوان ( ایستگاه سبز پسماند) شناخته می شود، مورد رضایت بسیاری از مشتریان قرار گرفته است:

مزایای مشتریان:

  • + عدم بروز مسائل بهداشتی و حوادث در محل تولید پسماند
  • + ارتقاء کیفیت مدیریت پسماند در واحد
  • + کاهش هزینه های مدیریت پسماند 
  • + عدم بوجود آمدن بی نظمی در محل واحد
  • + رایگان بودن طرح ایستگاه سبز پسماند 
  •