CGI |عصر صنعت سبز کاسپین

دفن مهندسی (لندفیل)

CGI |عصر صنعت سبز کاسپین

دفن مهندسی (لندفیل)

یکی از روش­های دفع اصولی پسماندهای غیر قابل بازیافت بیمارستانی و همچنین غیر قابل استحصال انرژی (سوزاندن)، دفن در محل­های دفن مهندسی می­باشد. CGI در چارچوب همکاری های بین المللی خود با استفاده از تجارب شرکت های اروپایی در حال طراحی و اجرای بزرگترین لندفیل پسماندهای صنعتی و ویژه در کشور می باشد.

یکی از روش­ های دفع اصولی پسماندهای غیر قابل بازیافت و استفاده مجدد، تثبیت شده و همچنین غیر قابل استحصال انرژی (سوزاندن)، دفن در محل ­های دفن مهندسی می ­باشد. با توجه به اهمیت هر یک از گروه های پنج گانه پسماند، طراحی اصولی لندفیلِ پسماندهاي ويژه از اهمیت بیشتری برخوردار است. CGI به ­منظور جمع ­آوري شیرابه تولیدی در لندفیل و گازهاي متصاعد شده از پسماند­ها، تأسيسات لازم را در محل ايجاد نموده است. در لندفیل های مهندسی که توسط CGI طراحی و اجرا شده است، چهار شاخصه اصلی در نظر گرفته شده است.

شاخص های لندفیل مهندسی:

  • سیستم ­های پوششی کف لندفیل (لاینرها)
  • + سیستم جمع­ آوری و مهار شیرابه
  • + سیستم استحصال گاز لندفیل 
  • پوشش نهایی و پایش محل دفن