CGI |عصر صنعت سبز کاسپین

بی خطرسازی با اتوکلاو

CGI |عصر صنعت سبز کاسپین

بی خطرسازی با اتوکلاو

پسماندهای بیمارستانی و درمانی

مشکلات ناشی از تولید آلاینده های سمی و هزینه ی بالای زباله سوزها باعث شد که بر روی روش های غیرسوز (مانند اتوکلاو ) تمرکز شود. در این خصوص سیستم بی خطرسازی اتوکلاو که مورد تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز هست، انجام شده و خروجی تثبیت شده در محل لندفیل مهندسی با شرایط ویژه، دفن خواهد شد. در این زمینه CGI، با این تکنولوژی قادر به مدیریت پسماند پزشکی- بیمارستانی (عفونی) می باشد.